Οι αποδόσεις θα υπολογίζονται ξεχωριστά ανά τύπο εγκατάστασης Draught Master flex ή modular, ανά ΑΦΜ, βάση της καθαρής αξίας αγοράς προ φόρων.